Gå til hovedinnhold Gå til søk

Forebygging og sykefraværsoppfølging

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger uhelse ved å forhindre skade og sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte. Noen ledere trenger støtte og ønsker veiledning i personalarbeidet, særlig i det å håndtere vanskelige enkeltsaker.

Tiltak ved oppfølging av sykefravær

Variasjonene av tiltak er stor. Her er eksempler på ulike former for tilrettelegging:

Organisatoriske tiltak

Endre arbeidsfordelingen
Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver
Endre tempo
Tilpasse arbeidstiden
Tilby opplæring
Tilby omskolering
Psykososiale tiltak
Gi støtte og oppfølging
Gi medarbeideren mestringsopplevelser
Trygge det sosiale miljøet
Tilby kollegastøtte
Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende
Fysiske tiltak
Tilby tekniske hjelpemidler
Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen
Endre bygningsmessige forhold
Justere inneklima
Endre plasseringen i lokalene

Kjennetegn på virksomheter som lykkes

Gode og inkluderende arbeidsplasser vil lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet og med kjerneoppgaven. Noen av grunnene til dette kan være:

De har engasjerte og motiverte medarbeidere

De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe, de trives på jobben og synes den er viktig. Mange føler de blir raskere friske når de får mulighet til å arbeide. Et arbeid som oppleves som givende er helsefremmede. Tillit, opplevd rettferdighet og godt samarbeid er kjennetegn ved relasjonene i slike bedrifter. Dette gir stabile medarbeidere og ledere, samt et lavt sykefravær over tid.

De jobber forebyggende

Sykefraværsarbeidet skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet som påvirker medarbeidernes helse. Også de psykososiale forholdene og måten arbeidet er organisert på, spiller inn. Å begrense risiko for skade og sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen, vil begrense sykefraværet. For å lykkes må det settes av tilstrekkelige ressurser til forebygging.

De er dyktige på å tilrettelegge

Mye av sykefraværet kunne vært unngått om virksomheten hadde jobbet mer helsefremmende og forebyggende. Likevel vil det være sykefravær som skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. God oppfølging og tilrettelegging vil være avgjørende for å få et lavt sykefravær, uansett årsak til fraværet. For å lykkes må  tilrettelegging prioriteres.

Lavt sykefravær er både lønnsomt og en plikt

Lavt sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet.  Ofte er dette likevel ikke nok motivasjon for å redusere et høyt sykefravær. Derfor gir lovverket rammer for sykefraværsarbeidet. Det definerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og hvilke roller legen, bedriftshelsetjenesten og NAV skal ha. Summen av gevinster og plikter bør være et godt utgangspunkt for å jobbe med sykefraværet og holde det på et akseptabelt nivå.